Zpět

Akabaneho test

Zpracováno podle materiálu pana Mikuláše Landy z Brna k jeho památce.
Pro metodu su jok upravil Petr Bělousov.
Materiál je určen pro výuku Akabaneho testu.

V první řadě je nutné u vyšetřované osoby změřit dobu, za kterou ji začnou pálit ohřívané body (1. až 12.) u nehtových lůžek prstů na rukou i nohou (viz obr. 1). Měření jednotlivých bodů provádíme střídavě na pravé a levé končetině. Tato měření musíme při každém dalším sezení provádět znovu. Body ohříváme moxovací tyčinkou, cigaretou nebo vhodným tepelným zařízením (fén se speciálním nástavcem). Doutnající konec držíme vždy stejně daleko od kůže nad měřenými body (asi ve vzdálenosti 5 mm). U tepelných přístrojů je tato podmínka splněna principem použití. Doutnajícím koncem můžeme nad bodem podélně kmitat. Naměřené hodnoty píšeme do tabulky.

Obr. 1 Lokalizace bodů, na kterých provádíme měření

Čísla na obrázku č. 1 určují pořadí měření jednotlivých bodů. Písmena označují korporální (tělovou) akupunkturní dráhu podle značení metodou su jok:
A - plic
B - tlustého střeva
C - žaludku
D - sleziny, slinivky
E - srdce
F - tenkého střeva
G - močového měchýře
H - ledviny
I - mozku (perikardu)
J - míchy (tří ohřívačů)
K - žlučníku
L - jater

Dráha ledviny (H) má odbočku, která vede k druhému ohbí nehtového lůžka na malíčku nohy, než je koncový bod dráhy močového měchýře (na 5. prstci, ze strany bližší čtvrtému prstci; tento bod není zakreslen na obr. 1). Je tedy možno volit pro měření dráhy ledvin buď bod 12 na chodidle, nebo na malíčku.

Následující tabulku můžeme použít pro zápis naměřených hodnot. P = délka času na pravé končetině, L = délka času na levé končetině a x/y = podíl naměřených hodnot (větší hodnotu dělíme hodnotou menší). V případě, že budeme ošetřovat laterální nerovnováhu pomocí bodů T a P, pak do kolonky kontrola zapíšeme kontrolní měření (ohřívání koncových bodů těch drah, kde byl podíl x/y větší než 2,5), abychom zjistili, jak se nám podařilo nerovnováhu srovnat. Lze stáhnout dokument ve Wordu, kde jsou na jednom listu A4 tři zjednodušené tabulky. Paní Žáčková nám poslala upravenou tabulku, která svými vzorečky pomáhá správně určit průměry z jednotlivých měření.

Při příští pacientově návštěvě vyplňujeme kolonky 2. a 3. sezení a můžeme sledovat celkové změny.

Jméno, věk, zdravotní problém:

p. č.

merid.

1. sezení dne:

2. sezení dne:

3. sezení dne:

měření

kontrola

měření

kontrola

měření

kontrola

P

L

x/y

P

L

x/y

P

L

x/y

P

L

x/y

P

L

x/y

P

L

x/y

1.

A

2.

B

3.

I

4.

J

5.

E

6.

F

7.

D

8.

L

9.

C

10.

K

11.

G

12.

H

Tabulka, do které se zapisují naměřené hodnoty P a L a podíl x/y.

Z naměřených hodnot pravého (P) a levého (L) meridiánu vypočítáme podíl (x/y) tak, že vyšší hodnotu dělíme nižší (výsledek musí být vždy větší nebo roven 1). Vypočítáme podíl pro všech dvanáct měřených drah (meridiánů).

Potom vyhodnotíme, na kterém z dvanácti meridiánů je největší vzájemný podíl časových hodnot levé a pravé strany (x/y). Tento největší podíl ukazuje případnou patologickou laterální nerovnováhu dané individuální energie v těle. Je-li podíl větší než 2,5, budeme tuto energetickou nerovnováhu vyrovnávat. Vyrovnání provádíme pouze na jednom meridiánu, a to na tom, kde jsme naměřili největší podíl x/y, a to na té straně, kde byl zjištěn delší čas. Po vyrovnání musíme znovu přeměřit ty dráhy, u kterých byl podíl x/y větší než 2,5. Toto měření nám ukáže úspěšnost našeho zásahu.

Například na dráze I (mozku) naměříme na levé ruce 26 sekund a na pravé ruce 107 sekund. Podíl 107/26 je přibližně 4,1. Na dráze G (močového měchýře) naměříme na levé noze 18 a na pravé noze 2. Podíl 18/2 = 9. Na dráze A (plic) naměříme na levé ruce 12 a na pravé ruce 18. Podíl 18/12 = 1,5. Podíly ostatních drah jsou menší než 1,4. Budeme ošetřovat body na meridiánu G, protože je na něm největší podíl naměřených hodnot (podíl je 9). Vyrovnání provádíme na levé straně, protože na levé noze jsme naměřili delší čas (18 sec).

Pokud podíl x/y u všech dvojic nepřesáhne hodnotu (2,5), znamená to, že v těle není laterální energetická disbalance. Vyrovnávání není zapotřebí.

Vlastní vyrovnání se původně provádělo na tělových (korporálních) meridiánech. Díky metodě su jok lze toto vyrovnání provádět na meridiánech byol, které se promítají do prstů rukou obr. 2a nebo 2b. Zvolíme ruku té strany, kde jsme naměřili delší čas.


Následující matematické úkony využijeme ke zpracování a vyhodnocení naměřené doby, nehodnotí se zde velikosti energií.

Průměrné sucho S: ( A+B) : 4 = ………. : 4 =

Průměrné teplo T: (I+J+E+F) : 8 = .……… : 8 =

Průměrné vlhko Vl: (D+C) : 4 = .……… : 4 =

Průměrný vítr : (L+K) : 4 = .……… : 4 =

Průměrný chlad CH: (G + H) : 4 = .……… : 4 =

Celkový průměr, tj. součet všech hodnot (řádek 1 až 12) : 24 = ………. : 24 =

Poměr průměrného chladu a tepla (optimální = 1,6): CH ……… : T ……… =

Pokud je CH/T větší než 2,2, je potřeba zvýšený chlad v těle snižovat moxováním. Bohužel se nedá napsat zcela bezpečný návod. Učí se to na našich kurzech.
Pokud je CH/T menší než 1,2, je potřeba prohřívat obě větve těch drah tepla a horka (I, J, E a F), které mají dlouhé časy.

Průměrné teplo T má být menší než celkový průměr a má být nejmenší.

Průměrný chlad CH má být větší než celkový průměr a má být největší.

Z praxe máme ověřeno, že body T a P ošetřujeme tolik minut svitem červené svítivé diody (LED) , kolik činil největší podíl x/y.Pokud body T a P ošetřujeme moxovací tyčinkou, je doba prohřívání dvakrát delší.


Obr. 2a Tonizační a přepouštěcí body na meridiánech byol pravé ruky (ukazovák a prostředník).

Obr. 2b Tonizační a přepouštěcí body na meridiánech byol levé ruky (ukazovák a prostředník).

Obrázky 2a a 2b ukazují průběh meridiánů byol ve standardním projekčním systému na ruce. Na obrázku jsou nakresleny dva prsty pravé a levé ruky (ukazováček a prostředníček) z jinové a jangové strany a na nich body T - tonizační a P - přepouštěcí (malé černé tečky). Pro ošetření se používají průběhy těchto meridiánů na ukazováčcích a prostředníčcích obou rukou. Body se nacházejí na meridiánech v úseku od špičky prstů po jejich prostřední kloub.Tři dráhy se nacházejí na nehtové (jangové) straně prstů a tři dráhy jsou na prstech ze strany dlaně (jinová strana ruky). Dráhy máme na prstech rozmístěny symetricky ve stejné vzdálenosti.
Příčné čáry na prstech označují kožní rýhy v oblasti kloubů. Polohy jednotlivých bodů jsou určeny pomocí obloučků, které vyjadřují zlomky vzdáleností. Je vhodné, aby lokalizaci bodu prováděl člověk, který absolvoval 2. stupeň školeni léčebné metody su jok, nebo absolvoval praktický kurz zaměřený na Akabaneho test. Lze si domluvit individuální kurz (pro skupinku lidí) na mobilu +420 604 504 495, +420 732 640 680 nebo na adrese belousoval@volny.cz.

Nejdříve najdeme na dráze, kterou budeme ošetřovat, tonizační bod T, který buď prohříváme moxou (silnější vonnou tyčinkou), tepelným zařízením, nebo prozařujeme červenou LED diodou a poté ošetřujeme po stejnou dobu přepouštěcí bod P (viz obr. 2). Čím je podíl hodnoty (x/y) větší, tím delší dobu působení na body T a P zvolíme. Minimální doba působení LED diodou je 2 minuty a moxou nebo tepelným přístrojem 5 minut. Maximální délka působení není limitována. Z praxe máme vyzkoušeno, že optimální doba působení svitem červené LED na bod T a P je tolik minut, kolik byl podíl x/y a moxou dvojnásobná.

Po ošetření znovu přeměříme body na těch korporálních (tělových) meridiánech (u nehtových lůžek na prstech rukou a nohou), kde byly velké podíly. Většinou se hodnoty srovnají na všech původně nevyrovnaných drahách. I kdyby se hodnoty nesrovnaly, nebudeme v tento den již dále působit.

Test můžeme u těžce nemocných opakovat další den. U jiných pacientů stačí test opakovat za týden i později.

Při dalším sezení musíme znovu přeměřit všechny body na korporálních meridiánech (u nehtů), vyhodnotit nově naměřené hodnoty a v případě větší latrální nerovnováhy působit na tonizační a přepouštěcí body na stanoveném meridiánu byol na příslušném prstu ruky.

Počet sezení není předepsán, ale většinou se pacient zharmonizuje za tři sezení a při čtvrtém již obvykle naměříme časy na pravé i levé straně téměř stejné.

Ve stavu zdraví je dobré z preventivních důvodů provádět Akabaneho test alespoň jednou za půl roku. Případný harmonizační zásah předchází nejrůznějším chorobám a zároveň léčí mnohé zdravotní problémy v případě jejich výskytu. Provedeme-li Akabaneho test například v počátku akutního onemocnění z nachlazení, dojde obvykle do 24 hodin k uzdravení. Je logické, že v tomto případě bude největší disharmonie mezi pravou a levou korporální drahou močového měchýře (G).

Zpět